Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Drive Yourself


Begripsomschrijving


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de

huurovereenkomst;

huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de

huurovereenkomst sluit;

verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de

huurovereenkomst sluit;

consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst

niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de

verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten

gevolge van:

- beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van

het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale

slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren

of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder.

Tot deze schade behoren onder meer de kosten van

vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;

- met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht

nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de

aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.


Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals

op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.

Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder

toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden

van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk

voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het

voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;

2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van

de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk

te worden gemeld aan verhuurder.

3. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten

kunnen in rekening worden gebracht.


Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de

overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en

adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst

is overeengekomen.


Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel

verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij

een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk

terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van

huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is

van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een

bedrag van 50,- per dag (exclusief BTW) boven op de huursom verschuldigd

wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de

gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Deze verhoging met 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de

overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.


Artikel 4: Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een

annuleringsregeling is overeengekomen.


Artikel 5: Betaling

1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode

kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een

waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te

betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere

bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De

waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd

dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom

ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra

duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico

niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen

risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de

eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht

tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie

is onherroepelijk.

3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst

van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is

hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het

openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis

verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag

te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten.

Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten

rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een

minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde

bedrag kleiner is dan 500,- (excl. BTW), met een minimum

van 75,- (excl. BTW).


Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden

kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor

rekening van huurder.


Artikel 7: Gebruik van het voertuig

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor

te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder

terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaanmaken van door

hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder

kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel

tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het voertuig

besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen

aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van

het huurcontract.

5. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de

bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het

besturen van het voertuig vereist is.

6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder

toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander

in gebruik te geven.

7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of

de schijn daartoe te wekken.

8. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan

terstond in kennis te stellen.

9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen,

het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-,

rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van

Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met

verhuurder.

11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste

niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud

aan verhuurder aan te bieden.

12. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming

van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden

gebracht, met een minimum van 25,- (excl. BTW).

13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan

het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van

de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

15. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder

verplicht:

- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

- de instructies van verhuurder op te volgen;

- de politie ter plaatse te waarschuwen;

- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de

gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar

te verstrekken;

- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier

aan verhuurder te overleggen;

- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van

beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde

medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden

of ten verwere tegen aanspraken van derden.

16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen

aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe

te zien op de nakoming daarvan.


Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt,

wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te

hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan

ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband

houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het

navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is

de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot

het bedrag van het eigen risico, tenzij:

- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in

strijd met artikel 7;

- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard

terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig

kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is

gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld

van huurder;

- het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder

daarin heeft toegestemd;

- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig

toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor

het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding

van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden

zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder

kosteloos worden toegezonden;

- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het

voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie

en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs

en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;

- de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden

is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke,

ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen;

4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst

tegen het risico van cascoschade of tegen het risico

van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder

of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen

risico van

- maximaal 1.500,- voor de huurder die consument is;

- maximaal 5.000,- voor de huurder die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toege

bracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer

dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig

deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een

bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook

voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met,

enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading

dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond

binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van

de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade

is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is

toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het

bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen,

eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode

van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het

aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd

met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met

besparing van variabele kosten.

8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van

het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid

als bedoeld in het derde lid van dit artikel.


Artikel 9: Herstellingen van het voertuig

1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij

deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de

nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.

2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd.

Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te

worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van

de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig

voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te

krijgen.

3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring

of controle aanbieden.


Artikel 10 Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband

houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze

gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te

kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de

gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de

huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de

gebreken kende of behoorde te kennen.

4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken

indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of

behoorde te kennen.
Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die

in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van

overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect

dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is

huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen,

waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd

wordt, met een minimum van 25,- (excl. BTW).

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder,

zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder

gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum

van 10,- (excl. BTW).


Artikel 12: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig,

blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst,

waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop

het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is

gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende

kosten.


Artikel 13: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig

te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en

rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen

van de huurovereen-komst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt

of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance

van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten

aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing

wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er

beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode

van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat

ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet

was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich

weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk

voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.


Artikel 14: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden

van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de

passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de

instemming van huurder hadden.


Artikel 15: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter,

dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats

van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk

op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de

volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRIVE YOURSELF AUTOVERHUUR AMSTERDAM

Artikel 16:

1. De verhuurder maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van

een eventuele financieringsmaatschappij.

2. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen

dat het eigendom van de zaken waar mogelijk bij een financieringsmaatschappij

kunnen berusten. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige

huurovereenkomst zal de huurder de zaken op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij

afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht

of ander recht kan beroepen, indien en zodra de financieringsmaatschappij

afgifte van de zaken zal vorderen op grond van niet nakoming van

de verplichtingen door de verhuurder jegens de financieringsmaatschappij. Als

gevolg van de hiervoor bedoelde opeising van de zaken door de financieringsmaatschappij

wordt de onderhavige huurovereenkomst (voor zover mogelijk

van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte aan of terugname

van de zaken door de financieringsmaatschappij dient te geschieden op een

door de financieringsmaatschappij aangegeven locatie in Nederland en huurder

verplicht zich daar volledige medewerking aan te verlenen.

3. Indien de situatie als bedoeld onder sub 2 hiervoor zich voordoet en de financieringsmaatschappij

het gebruik van de zaken door huurder zou willen

continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij

een huurovereenkomst met de financieringsmaatschappij te sluiten

voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en mogelijk

onder verder gelijkluidende condities.

4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk

Wetboek geheel uit.

5. Het hiervoor in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door huurder,

noch door verhuurder worden herroepen.

Amsterdam, 2023